Categories
Artykuły

Istota orientacji procesowej

Orientacja procesowa przedsiębiorstwa jest koncepcją znaną wcześniej, ale spopularyzowaną dopiero w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych i mającą duże znaczenie zarówno dla współczesnych firm, jak i przedsiębiorstw przyszłości [1]. Z tego względu zaliczana jest ona do współczesnych koncepcji zarządzania i znajduje szerokie zastosowanie w praktyce. Duże zainteresowanie podejściem procesowym w ośrodkach naukowych oraz w przedsiębiorstwach wynika z jego istoty, polegającej na rozpatrywaniu działań przedsiębiorstwa w perspektywie procesów, po to aby uzyskać ich właściwą płynność w strukturze organizacyjnej, co wymaga efektywnej współpracy jednostek organizacyjnych. Jak twierdzą M. Hammer i J. Champy, to właśnie procesy integrują rozproszone działania (funkcje organizacyjne) w przedsiębiorstwie i decydują o jego sprawności czyli skuteczności i ekonomiczności (Hammer M., Champy J., 1996, s. 40 – 43). W związku z tym zasadna jest również, że orientacja procesowa przedsiębiorstwa sprzyja jego sprawności. Istotą podejścia procesowego jest postrzeganie działań przedsiębiorstwa poprzez pryzmat realizowanych w nim całościowych procesów. Norma zapewnienia jakości PN-EN ISO 9000:2000 „Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.” podejście procesowe określa jako systematyczną identyfikację i zarządzanie wzajemnie powiązanymi i wzajemnie oddziałującymi procesami (PN-EN ISO 9000:2000, p. 2.4, s. 13) [2]. Orientację procesową (BPO) definiuje także współtwórca koncepcji reengineering’u, M. Hammer, wg którego koncentracja na procesach to „rozpoznanie i nazwanie procesów w przedsiębiorstwie, utrwalenie w świadomości pracowników ich znaczenia, pomiar sprawności procesów oraz ciągłe ich doskonalenie” (Hammer M., 1999, s. 21 – 23). Autor ten prezentuje interesujący pogląd, że „organizacja skoncentrowana na procesach jest upostaciowieniem poglądu, że biznesem zarządza się nie przez zarządzanie budżetami, wydziałami, ludźmi ale przez zarządzanie procesami (Hammer M., 1999, s. 67). T.H. Davenport uznaje, że przedsiębiorstwo koncentrujące się na procesach to organizacja podkreślająca postrzeganie biznesu przez pryzmat poziomych procesów, które „przecinają” całą organizację i posiadają wejście produktu na początku i wynik oraz klienta na końcu (Davenport T.H., 1993, s. 9). Pełen opis orientacji procesowej podaje K. McCormack (McCormack K.P, 1999), który na podstawie badań własnych oraz przeglądu definicyjnego określił i usystematyzował elementy orientacji procesowej przedsiębiorstwa. Autor ten wymienia następujące jej komponenty:

 • ujęcie procesowe, które polega na postrzeganiu działań firmy przez pryzmat procesów, w wyniku czego może dojść do zastąpienia kultury autarkicznej jednostek organizacyjnych kulturą ich współpracy;
 • struktura procesowa, która charakteryzuje się zmniejszeniem liczby szczebli hierarchicznych, decentralizacją władzy oraz występowaniem zespołów procesowych i właścicieli procesów;
 • operacje w procesie, których wykonanie jest zadaniem zespołów procesowych i właścicieli procesów;
 • systemy zarządzania procesami i pomiaru ich parametrów (na przykład: czas i koszt realizacji, poziom jakości procesu), mające na celu systematyczne ich doskonalenie;
 • kultura procesowa, która charakteryzuje się współpracą jednostek organizacyjnych zorientowaną na spełnienie potrzeb klienta, sprawną wewnętrzną i zewnętrzną komunikacją, współodpowiedzialnością za wykonywane w ramach zespołów zadania oraz kreatywnością [3].

Przedmiotem zainteresowania koncepcji BPO są zatem całościowe procesy realizowane w każdym przedsiębiorstwie. Warto zauważyć, że w tradycyjnych strukturach występujących w przedsiębiorstwach, całościowe procesy są podzielone na fragmenty (poszczególne funkcje organizacyjne), a każdy lub większość z tych fragmentów realizowana jest przez różne jednostki organizacyjne. W związku z powyższym, klasyczne usprawnianie organizacji polegające na doskonaleniu działań pracowników w obrębie określonej jednostki organizacyjnej nie obejmuje perspektywy całego procesu w którym ta jednostka uczestniczy. W rezultacie pracownicy mogą doskonale wykonywać swoją pracę w ramach własnych obowiązków w swojej jednostce organizacyjnej, a pomimo tego całościowy proces (w którym ta jednostka uczestniczy) może być nieefektywny np. z powodu zbyt długiego (czasochłonnego) przepływu dokumentacji pomiędzy różnymi działami firmy. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy uznawane są problemy koordynacji przepływu procesów pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi (patrz rys. 1). Oznacza to, że przez analizę całościowych procesów przedsiębiorstwa, a następnie dokonanie odpowiednich zmian w procesach i strukturze organizacyjnej możliwe jest zapewnienie efektywniejszej współpracy uczestników organizacji i właściwej płynności procesów pomiędzy różnymi jednostkami organizacyjnymi (np. poprzez wyeliminowanie przestojów czy dublowania działań). Celem wdrażania podejścia procesowego jest podwyższenie sprawności przedsiębiorstwa, poprzez podwyższenie poziomu sprawności wykonywanych w nim działań. Jest to zatem koncepcja bardzo atrakcyjna z punktu widzenia teorii zarządzania zyskująca coraz większą popularność w praktyce organizacyjnej. Na podstawie przedstawionych definicji i charakterystyki orientacji procesowej można sformułować kilka ogólniejszych uwag. Po pierwsze, w podejściu procesowym znaczenia nabiera tzw. „pozioma” koordynacja działań przedsiębiorstwa obejmująca wiele różnych jednostek organizacyjnych zaangażowanych w określone procesy. Mechanizm koordynacji, jakim jest nadzór hierarchiczny ulega w tej koncepcji ograniczeniu na rzecz innych form, np. wzajemnego dostosowania czy standaryzacji procesów. Po drugie, zmianie ulega również kultura organizacyjna, która powinna wspierać pracę zespołową zorientowaną na spełnienie potrzeb klienta oraz na osiągnięcie pożądanych wyników. Po trzecie, struktura organizacyjna powinna sprzyjać realizowanym w przedsiębiorstwie procesom. Po czwarte, istotnym elementem służącym rozwijaniu orientacji procesowej jest system mierników, który stanowi podstawę ciągłego doskonalenia procesów


 • [1] Orientacja procesowa podnoszona była w latach osiemdziesiątych w odniesieniu do koncepcji kompleksowego zarządzania jakością (TQM: Total Quality Management), a następnie w odniesieniu do reinżynierii porcesów (BPR: Business Process Reengineering).
 • [2] Przywołane określenie obowiązuje również w najnowszej normie PN-EN ISO 9000:2005, wydanej w Polsce w styczniu 2006r. w angielskiej wersji językowej.
 • [3] Czytelnik może zauważyć, że ujęcie podanych tutaj elementów orientacji procesowej jest inspirowane propozycją K. McCormacka, ale nie stanowi jej wiernego przytoczenia. Nie ze wszystkimi szczegółami tej propozycji autorzy się zgadzają.

Categories
Artykuły

Procesy przedsiębiorstwa – definicje

Proces jest terminem uniwersalnym odnoszącym się do wielu dziedzin życia. W naukach o organizacji i zarządzaniu, a w szczególności zaś w orientacji procesowej przedmiotem zainteresowania są całościowe procesy realizowane w przedsiębiorstwie. Procesy jako przedmiot analizy znane były już w pierwszych latach XX w., [1] jednak obecnie powtórnie nabierają one szczególnego znaczenia dla współczesnych i przyszłych przedsiębiorstw.

Categories
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Categories
Aktualności

Pierwsza konferencja DocuSign w Polsce

Pierwszy raz w Polsce odbędzie się konferencja organizowana przez DocuSign. Dołącz do nas 23 października w Warszawie. Podczas konferencji usłyszysz o tym jak zautomatyzować proces obiegu i podpisywania dokumentów. Dowiesz się jak wprowadzić podpis elektroniczny w swojej firmie, jak wyglądają uwarunkowania prawne i w jaki sposób najszybciej osiągniesz wymierne korzyści z wdrożenia.

 

DocuSign

 

Forrester w najnowszym raporcie wskazał na staromodny i manualny proces przygotowywania kontraktów jako jedną z głównych przyczyn wpływających na opóźnienia w projektach. Podczas konferencji Discover DocuSign, która odbędzie się 23 października w Warszawie, usłyszysz o tym jak zautomatyzować proces obiegu i podpisywania dokumentów. Serdecznie zachęcamy do dokonywania rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Uczestnictwo jest bezpłatne, lecz liczba miejsc ograniczona, więc nie warto czekać i odkładać tego na później zarezerwuj sobie miejsce już dziś.

Pomimo szeroko zakrojonych programów transformacji cyfrowej, dalej dokumenty są skanowane i podpisywane ręcznie, przez co spada efektywność operacyjna, wydłuża się czas i wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia błędu.  DocuSign jest niekwestionowanym liderem w obszarze podpisu elektronicznego i zarządzania dokumentami. Platforma jest dostępna na całym świecie, a firmy osiągają stan „paperless” niezależnie od sektora czy branży. Podczas konferencji zostanie zaprezentowane zastosowanie e-podpisu również od strony prawnej, eksperci przedstawią w jaki sposób funkcjonują nowoczesne działy zakupów czy sprzedaży. DocuSign wpisuje się w topografie systemów, które już działają w organizacji, jakim w tym przykładzie może być Plus Workflow.

 

Firma DocuSign rozpoczęła działalność w 2003 roku. Stała się pionierem w dostarczaniu podpisów elektronicznych firmom na całym świecie, podsiadając na chwilę obecną 70% wartości rynku globalnego. Razem z wprowadzeniem cyfrowego podpisu wszystkie czynności związane ze złożeniem parafki możemy wykonać z dowolnego miejsca, na dowolnym urządzeniu. Zaawansowana mobilność bez przestojów w pracy i czekania na osoby decyzyjne, aż będą dostępne na miejscu. Podpis złożony w formie elektronicznej ma taką samą moc prawną jak ten składany osobiście. Rozwiejmy wspólnie Twoje wątpliwości i spotkajmy się w Warszawie na Discover DocuSign.

Categories
Aktualności

Oracle Partner’s Cloud Applications Day – konferencja o wykorzystaniu najnowszych aplikacji

“Oracle Partner’s Cloud Applications Day” to warsztaty biznesowe poświęcone innowacyjnym aplikacjom wykorzystującym najnowsze rozwiązania technologiczne Oracle. Dzięki Partnerom Oracle i przy użyciu najnowszych technologii kwestie takie jak usprawnienie procesów biznesowych, lepsze planowanie polityki magazynowej, skuteczniejsza prognoza popytu i efektywniejsze zarządzanie procesem produkcyjnym oraz ekspozycja, stają się przyjemne w zarządzaniu, przejrzyście optymalizują koszty i innowacyjnie zwiększają przychody. Podczas warsztatów poruszymy kwestie, które w biznesie są ważne, żeby nie tylko utrzymać się na rynku, ale przede wszystkim zwiększyć w nim udział. Pod dedykowanym linkiem znajduje się dokładny opis agendy spotkania oraz możliwość rejestracji na wydarzenie. Wstęp wolny jednak liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Suncode zaprezentuje w wystąpieniu obieg faktur w systemie Plus Workflow dostępny w chmurze Oracle. Spotkanie odbędzie się 7 listopada, w Arche Hotel Geologiczna a Warszawie.

 

 

Oracle

Categories
Aktualności

Zbliża się jedna z największych konferencji o tematyce Java w Polsce – różnorodność to domena tegorocznej edycji JDD!

 

Zapowiada się kolejne, wielkie zgrupowanie fanatyków programowania w Javie. Prelegenci z różnych stron świata, doświadczeni profesjonaliści, reprezentanci różnorodnych społeczności ze świata IT, pełni zapału studenci oraz deweloperzy na przeróżnych stopniach zaawansowania – wszyscy, który kochają Javę będą tam!

W tym roku JDD odbędzie się 14-15 października 2019, jak zawsze, w Krakowie!

Organizatorzy stawiają na różnorodność

 

Ścieżki podzielone ze względu na poziom zaawansowania i język prezentacji, inspirujące wykłady oraz nowe twarze na scenie – na to możemy się nastawiać, myśląc o JDD 2019. Organizatorzy planują ścieżkę technologiczną oraz szereg zróżnicowanych tematów: front-end, Metodologie DevOps, JAVA 9/10/11, testing, dobre praktyki, soft skills, Machine Learning, AI, Mobile, Chatbots, Blockchain, Reactive, Functional Programming, Databases, Big Data, NoSQL, Industry 4.0 /ERP/ Erp in cloud.

Czego możemy się spodziewać po XIV edycji legendarnej konferencji Java?

Przygotujcie się na:

 • najnowsze trendy, najbardziej efektywne rozwiązania i liczne case studies
 • praktyczne przykłady, sesje live coding
 • jeszcze więcej specjalistów i ekspertów
 • tematy dla wszystkich: junior, mid i senior deweloperów
 • agendę opartą m.in. na zgłoszeniach CFP oraz propozycjach, które uczestnicy podawali w zeszłorocznych ankietach
 • warsztaty, żywe i wciągające panele dyskusyjne, beer-talks
 • spotkanie ze społecznościami Java z całej Polski
 • ogromny entuzjazm i niezapomniana, luźna atmosfera (wszystko dzięki niezwykłym uczestnikom konferencji i AfterParty!)

 

W Radzie Programowej zasiadają:

Sławomir Sobótka, Andrzej Grzesik, Wojciech Oczkowski,
Marcin Świerczyński, Magda Stożek, Damian Leszczyński, Łukasz Dziedziul,
Michał Gruca, JakubPilimon, Grzegorz Piwowarek, Marcin Zajączkowski, Jarek Pałka

 

Kolejna edycja konkursu JUGmajster

W tym roku również, tradycyjnie, odbędzie się konkurs JUGmajster! To kultowy element JDD – debiutujący specjaliści Java konkurują ze sobą na scenie. Tylko jeden z nich powali widownię na łopatki i zostanie okrzyknięty JUGmajstrem 2019. Podczas zeszłorocznej edycji rywalizacja okazała się niezwykle zacięta – „Chcemy, by ta edycja konkursu odznaczała się jeszcze większymi emocjami i wyższym poziomem rywalizacji”, twierdzą organizatorzy. Konkurs JUGmajster to ogromna dawka praktycznej wiedzy i najnowsze rozwiązania prosto od debiutantów, walczących ze sobą o miano wschodzącej gwiazdy polskiej sceny IT.

 

Więcej informacji o konferencji na stronie: https://jdd.org.pl oraz na Facebooku i Twitterze.

Categories
Aktualności

Bezpłatna Konferencja – „Business Intelligence Trends” już 25 czerwca 2019 w Warszawie!

Zapraszamy na najważniejsze spotkanie praktyków analityki biznesowej oraz ekspertów zajmujących się zarządzaniem danymi. Konferencja pomoże nabyć słuchaczom niezbędną wiedzę, umożliwiającą doprowadzenie firmy do doskonałości w zarządzaniu wydajnością organizacji.

 

Podczas spotkania wymienimy doświadczenia dotyczące kierunków rozwoju Business Intelligence. Porozmawiamy o tym jak opracować skuteczne metody BI oraz jakie z nich wdrażać dla poprawy jakości pracy danych. Biorąc udział w wydarzeniu nabędziesz merytoryczną wiedzę, dającą szerokie spojrzenie na rynek oraz najnowsze trendy zarządzania danymi. Poznasz również najlepsze praktyki w tym obszarze. Data Science, Machine Learning, Artificial Intelligence czy Data Lakes, to tylko niektóre hasła, wokół których koncentrować się będzie wydarzenie. Wystąpienia wybitnych prelegentów będą gwarancją kompleksowego omówienia najważniejszych aspektów analityki biznesowej i napotykanych problemów zarządzania danymi z wielu perspektyw.

Business intelligence

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału i rejestracji na konferencję

„Business Intelligence Trends!” już 25 czerwca 2019 w Warszawie!

W programie wydarzenia m.in.:

 • Zastosowania Data Science w sektorze farmaceutycznym
  Paweł Ekk-Cierniakowski, Polpharma
 • Data breach – jak przeżyć pierwsze 72 godziny po incydencie?

Marta Kwiatkowska-Cylke, Bird & Bird Szepietowski i wspólnicy sp.k.

 • Zastosowanie Machine Learning w optymalizacji kluczowych procesów zachodzących w firmie

Artur Suchwałko, QuantUp

 • Data Warehouse vs. Data Lakes
  Marcin Waleński, Santander
 • Zarządzanie danymi oraz ich jakością – jak budować kulturę organizacyjną w zakresie dbałości o jakość danych?
  Dariusz Gałęzowski, PKO BP

Strona internetowa wydarzenia: http://bitrends.pl/

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny!

Uprzejmie informujemy, że ilość miejsc jest ograniczona.

 

Uczestnikom konferencji zapewniamy przerwy kawowe oraz komplet materiałów konferencyjnych.

Categories
Aktualności

Open Source w biznesie – Warszawa

Konferencja Open source w biznesie to bezpłatne wydarzenie poruszające tematykę rozwiązań otwartych i ich praktycznego zastosowania w przedsiębiorstwie. Wydarzenie ma na celu zrzeszenie zawodowych specjalistów i entuzjastów otwartego oprogramowania. Konferencja odbędzie się 18 czerwca o godz. 9:00 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport w Warszawie.

 

 

Darmowe rozwiązania, pozwalające na ich bezkosztowe wdrożenie i modyfikację wedle potrzeb przedsiębiorstwa i instytucji to coraz częściej wybierane narzędzia. Możliwości, jakie prezentują to jeden z wielu czynników, decydujących o stale rosnącej popularności systemów CRM i ERP.

Summit

Tematy, które zostaną wygłoszone na wydarzeniu to, m.in.:
– Co mają wspólnego ze sobą 6-pak piwa i open source? (Grzegorz Krzemiński – Instytut Bezpieczeństwa i Informacji)
– Open Source’owy stos technologiczny w biznesie (Jerzy Baranowski – EuroLinux)
– WordPress vs Drupal – kiedy i dla kogo? (Paweł Wałuszko – Waluszko.net)
– Zimbra – przebudzenie mocy! (Tomasz Makieła – INTALIO)
– Praktyczne narzędzia Open Source gotowe do wykorzystania w Twoim biznesie i organizacji (Tomasz Mikołajczyk – INTALIO)
– Alfresco od modelowania procesów do cyfrowej transformacji
– Marcin Makowski (BeOne)
– Zarządzanie infrastrukturą, monitorowanie systemów i sieci z wykorzystaniem technologii opensource (Krzysztof Szmigielski – Szpital Wolski)

 

Konferencja skierowana jest w szczególności do:
* osób decyzyjnych [CIO, CTO, CEO],
* specjalistów od bezpieczeństwa, którzy chcą poznać praktyczne metody ochrony,
* specjalistów IT, którzy chcą dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań otwartych,
* osób zainteresowanych CRM i ERP,
* entuzjastów rozwiązań open source.

Sponsorami Głównymi wydarzenia zostały firmy Intalio Open Source Experts i Zimbra.

Do wzięcia udziału w konferencji, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz rejestracji.

Wydarzenie na Facebooku.

Categories
Aktualności

Summit EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie 23.07.2019 PGE Narodowy

Największa w Polsce konferencja o elektronicznym obiegu dokumentów i procesach biznesowych ponownie zawita na PGE Narodowy – udział w pełni bezpłatny!

Open Source w biznesie

 

Jeśli dążysz do cyfrowej transformacji i poszukujesz dla swojej firmy lub instytucji rozwiązań do skutecznego obiegu dokumentów, digitalizacji i archiwizacji informacji oraz optymalizacji procesów biznesowych, możemy:

– życzyć Ci powodzenia podczas przeglądania setek ofert w internecie i umawiania się na bezpośrednie spotkania z dostawcami, co zapewne zajmie Ci sporo czasu

lub

– zaprosić Cię na największą w Polsce konferencję dotyczącą obiegu informacji, gdzie w ciągu 2 dni w jednym miejscu przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia do usprawnienia i zautomatyzowania działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem.

My wolimy to drugie. A Ty?

 

Uczestnictwo w tym 2-dniowym wydarzeniu zapewni Wam przegląd nowoczesnych dostępnych na rynku rozwiązań  usprawniających zarządzanie dokumentacją, obieg informacji oraz digitalizację i archiwizację. Będzie to świetna okazja do wymiany wiedzy, doświadczeń i networkingu.

 

Podczas spotkania odbędzie się do wyboru kilkadziesiąt prelekcji prowadzonych przez Ekspertów, a przedstawiciele wiodących firm informatycznych zaprezentują swoje rozwiązania oraz zaproponują narzędzia dotyczące obiegu dokumentów, przetwarzania i składowania informacji.

 

W agendzie czekają już takie tematy jak:

 • Cyfrowa transformacja na platformie Alfresco w środowisku kontenerów OpenShift – doświadczenia z wdrożenia procesów i repozytorium
 • Jak uchronić się przed utratą danych cyfrowych?
 • Nowoczesna komunikacja wizualna w środowisku korporacyjnym
 • Dzień z życia uczestnika procesów, czyli więcej niż obieg dokumentów
 • Cyfrowa transformacja – wszyscy o tym mówią! A jak to realizować…
 • Jak przygotować kluczowych pracowników do budowy aplikacji biznesowych na platformach #lowcode i #nocode
 • Elektroniczny obieg dokumentacji a ochrona danych osobowych – czyli jak mieć system zgodny z RODO?
 • Zarządzanie ryzykiem, kluczowy element każdego projektu, usprawnienia
 • Zostań SuperHero w swojej firmie i dostarczaj aplikacje biznesowe w przerwie na kawę
 • Portal pracowniczy, procesy kadrowe oraz e-teczka, czyli jak odejść od czasochłonnego i kosztochłonnego papierowego obiegu dokumentów w działach HR
 • Czynnik ludzki przy wprowadzaniu nowych rozwiązań i narzędzi w organizacji
 • Znaczenie prawidłowego modelu procesu biznesowego w identyfikacji procesów
 • Diagnoza sytuacji fundamentem sukcesu wdrożenia systemu EOIF
 • Jak zwiększyć potencjał komunikacyjny w organizacji?

 

Firmy które zaprezentują swoje technologie podczas tej edycji to m.in.: WEBCON (Sponsor Główny), ELO Digital Office, DSA, Camunda Services, Tecna, BeOne, Nexpertis, Komputronik Biznes, Samunsung Electronics Polska, Astrafox, SkanSerwis, Kodak Alaris.

 

Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji: Strefa Technologii, Strefa Relaksu czy konkursy z cennymi nagrodami.

 

Cały czas uzupełniamy szczegóły wydarzenia – pojawiać się będą nowi wystawcy, tematy prelekcji i inne informacje.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi szczegółami oraz dokonywania bezpłatnej rejestracji na wskazanej stronie.

 

Zachęcamy też do dołączenia do wydarzenia na Facebooku, gdzie na bieżąco informujemy o nowinkach dotyczących spotkania.

Categories
Aktualności

BPA Summit 2019 – Warszawa, 04 kwietnia 2019 r.

Poznaj case studies wdrożeń automatyzacji i RPA na polskim rynku!
BPA Summit 2019, 4 kwietnia 2019, Warszawa

Wprowadzenie automatyzacji to obecnie za mało, aby utrzymać przewagę konkurencyjną. Nie wszystkie procesy można automatyzować, a różnorodność systemów stosowanych w firmach powoduje, że trudno je ze sobą integrować. Z pomocą przychodzą roboty, których wdrożenie – prócz wielu obietnic i korzyści, przynosi również ryzyka i zagrożenia, a także pytania dotyczące rzeczywistego ROI.

Categories
Aktualności

Bezpłatna konferencja EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie – Kraków, 12 lutego 2019 r.

Bezpłatna konferencja EOIF – Elektroniczny Obieg Informacji w Firmie odbędzie się 12.02.2019 r. w Hotelu Holiday Inn w Krakowie. Konferencja jest poświęcona technologiom usprawniającym zarządzanie, obieg informacji oraz digitalizację dokumentacji. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby, które są zainteresowane rozwiązaniami i narzędziami do uproszczenia zarządzania każdym przedsiębiorstwem, bez względu na jego wielkość i branżę.

Podczas konferencji można dowiedzieć się m.in.:
* Co może zyskać przedsiębiorstwo usprawniając obieg informacji?
* Jaki system IT będzie najodpowiedniejszy dla danej firmy?
* Czy pełna digitalizacja dokumentów jest w ogóle możliwa?

W trakcie spotkania odbędą się prelekcje Ekspertów, a przedstawiciele wiodących firm zaprezentują swoje rozwiązania. W tym roku do grona wystawców dołączyły m.in. ELO Digital Office i Astrafox.

Wybrane prelekcje:
– 5 powodów dlaczego mierzenie zmian zapewni sukces projektu – na przykładzie obiegu faktur (Anna Buczek, #LPPO)
– ELO – idealna baza do przestrzegania RODO (Elke Schonemann, ELO Digital Office)
– Obieg dokumentów na przykładzie obiegu faktur i portalu pracownika (Przemysław Sołdacki, Astrafox)
– Prawne aspekty ochrony danych w przedsiębiorstwach (Ani Sokołowska, Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Cebula i Współpracownicy)
– Nowoczesna komunikacja wizualna oraz autorskie rozwiązania do obiegu dokumentów (Grzegorz Nowicki z Samsung Electronics i Włodzimierz Urbański z Komputronik Biznes)
– Kolejne tematy już wkrótce…

Więcej informacji i formularz bezpłatnej rejestracji na stronie: http://gigacon.org/event/eoif_krk_19/

Categories
Aktualności

Bezpłatna konferencja “Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy” – Warszawa, 26 lutego 2019 r.

Bezpieczeństwo jest procesem, który ciągle ulega zmianie. Zależy ono od pracowników oraz organizacji, której bezpośrednio dotyczy. Mają na to wpływ ciągłe zmiany w stosunkach gospodarczych, postęp technologiczny, zagrożenia wojenne, terrorystyczne oraz środowiskowe.
Problematyka ta dotyczy nie tylko międzynarodowych korporacji. Zmiany w zakresie bezpieczeństwa odnoszą się również do firm, które funkcjonują na rynku lokalnym. Brak odpowiednich rozwiązań i polityki bezpieczeństwa może przynieść firmie niepowetowane straty.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa firmy ma bezpośredni wpływ na jej sukces!

Prelekcje poprowadzą m.in.:
• Adam Danieluk – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa w Grupie LUX MED
“Phishing w świetle RODO”
• Sylwia Gwoździewicz – Prezes Zarządu, Międzynarodowy Instytut Innowacji Nauka – Edukacja – Rozwój
“Bezpieczeństwo prawne tajemnicy przedsiębiorstwa”
• Paweł Waluszko – Ekspert niezależny
temat w trakcie opracowania
• Michał Pilc – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Tematyka konferencji:

1. Bezpieczeństwo informacji jako ważny element bezpieczeństwa całej organizacji
– ochrona zasobów informacji
– audyt i kontrola bezpieczeństwa informacji
– zarządzanie tożsamością
– zarządzanie ryzykiem w zapewnianiu bezpieczeństwa informacji
– czynniki zagrażające bezpieczeństwu informacji w nowoczesnych przedsiębiorstwach
– polityka bezpieczeństwa
– systemy do zarządzania bezpieczeństwem informacji
– ochrona informacji, a regulacje występujące na gruncie obowiązującego prawa

2. Skuteczne panowanie nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie w momencie kryzysu
– przewidywanie i reagowanie na incydenty
– scenariusze awaryjne w zarządzaniu ciągłością działania

3. Elementy bezpieczeństwa fizycznego
– mechaniczna, elektroniczna, biometryczna i proceduralna kontrola dostępu
– identyfikacja personelu i kształtowanie środowiska

4. Bezpieczeństwo organizacyjne
– struktura organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa – w małej firmie jak i w korporacji
– koordynacja bezpieczeństwa w złożonej strukturze organizacyjnej
– funkcjonowanie departamentów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w firmie

5. Wdrożenie RODO w firmie
– procesy przetwarzania danych, inwentaryzacja danych i ocena stanu faktycznego
– dostosowanie środowisk IT
– zapewnienie ciągłej zgodności

Grupa docelowa:
• Prezesi i Członkowie Zarządu
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów Bezpieczeństwa Informacji
• Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
• Dyrektorzy i Kierownicy działów IT, bezpieczeństwa IT, bezpieczeństwa fizycznego
• Oficerowie bezpieczeństwa
• Szefowie ochrony
• Dyrektorzy i Kierownicy Działów: prawnych, ds. planowania strategii, ds. Rozwoju

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymienionych osób.

Uczestnikom zapewniamy:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, możliwość konsultacji z Ekspertami.

*Firmy chcące wziąć udział w konferencji proszę o kontant z organizatorem.

Kontakt z organizatorem:
Martyna Mystkowska-Gibowicz
mobile: +48/ 786-146-013
e-mail martyna.gibowicz@pirbinstytut.pl