Polecamy

Poniżej przedstawiamy literaturę przedmiotu z zakresu zarządzania procesami przedsiębiorstwa, orientacji na procesy, struktur organizacyjnych oraz współczesnych metod i koncepcji zarządzania. Przedstawiona literatura zawiera pozycje książkowe, artykuły naukowe i publikacje konferencyjne, a także źródła literaturowe. Poniższa lista pozycji nie wyczerpuje dostępnego kompendium wiedzy z omawianego zakresu, niemniej jednak daje solidne podstawy do dalszego jej zgłębiania.

Lista pozycji została ułożona w sposób alfabetyczny.

 1. Adamczyk M., Jurga A., Kałkowska J., Włodarkiewicz-Klimek H., Pawłowski E., Projektowanie systemów informacyjnych zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2010.
 2. Adamczyk M., Wirtualizacja struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa – studium przypadku, w: IV Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, 25-26 listopada 2002, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław 2002.
 3. Adamczyk M., Wpływ delegowania uprawnień na strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa w świetle koncepcji upodmiotowienia szczebla wykonawczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2002, nr 35.
 4. Adamczyk M., Zorientowane procesowo doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Politechnika Wrocławska, 2006.
 5. Adamczyk M., Trzcieliński S., IT Component of Virtual Organization, w: First International ICSC – NAISO Symposium: Information Technologies in Enviromental Engineering ITEE, Gdańsk 2003a.
 6. Adamczyk M., Trzcieliński S., Orientacja procesowa i organizacja wirtualna jako współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem w: V Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, 24-25 listopada 2003, Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, Jarosław 2003.
 7. Adamczyk M., Trzcieliński S., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a orientacja procesowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2003, nr 37.
 8. Adamczyk M., Charakterystyka organizacji wirtualnej, Gazeta-IT, 2003d, nr 9
 9. Adamczyk M., Wirtualna struktura organizacyjna przedsiębiorstwa a zależności hierarchiczne, w: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M Pacholski, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 10. Adamczyk M., Trzcieliński S., Koordynacja działań przedsiębiorstwa w świetle orientacji procesowej – niektóre wyniki badań empirycznych, w: Nowoczesne przedsiębiorstwo, red. S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2005a.
 11. Adamczyk M., Trzcieliński S., Procesowe kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa – niektóre wyniki badań literaturowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2005, nr 40.
 12. Adamczyk M., Trzcieliński S., Systemy informatyczne klasy Workflow a orientacja procesowa przedsiębiorstwa, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2005, nr 1081.
 13. Adamczyk M., Trzcieliński S., Workflow jako efektywne narzędzie wspierające orientację procesową przedsiębiorstwa, w: Kapitał – informacja – jakość, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 14. Agrawal V., Arjona L.D., Lemmens R., E-performance: the path to rational exuberance, The McKinsey Quarterly, New York, 2001, No 1.
 15. Armstrong M., A handbook of management techniques, Kogan Page, 1993.
 16. Bełz G., Reorientacja procesowa struktury funkcjonalnej, w: Strategie wzrostu produktywności firmy, red. A. Stabryła, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 17. Bełz G., W poszukiwaniu szkieletu, czyli o filarach procesowej orientacji firmy, w: Management Forum 2002, red. S. Cyfert, K. Krzakiewicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002.
 18. Bieniok H. i in., Metody sprawnego zarządzania, planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2001.
 19. Bieniok H., Rokita J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 20. Blundel R., Effective business communication: principles and practice for the information age, Prentice Hall, London 1998.
 21. Borys T., Elementy teorii jakości, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1980.
 22. Boston Consulting Group, Future Perfect Seminar (materiał niepublikowany), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1996.
 23. Boszko J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa i drogi jej optymalizacji, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 1973.
 24. Boszko J., Wstęp do inżynierii zarządzania, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, Poznań 1999.
 25. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 26. Brown J.S., Dugoid P., Practice makes process, CIO Magazine, 2000, No 1.
 27. Business Consulting Center, Reorganizacja procesów gospodarczych (Business Process Reengineering) w Bosman Browar Szczecin S.A, Akademia Wiedzy, www.bcc.com.pl, 2004
 28. Business Process Management Initiative (BPMI), Business Process Modeling Notation (BPMN), BPMI.org, 2004.
 29. Byrne J.A, Brandt R., The virtual corporation, Business Week, 8 02 1993.
 30. Cempel W.A., Pięć propozycji usprawnienia organizacji metodą reengineeringu, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, 1999, nr. 27.
 31. Ciurla M., Hopej M., Hierarchia w świetle współczesnych metod organizacji i zarządzania, w: Nowe tendencje w nauce o organizacji i zarządzaniu u progu XXI wieku, Wrocław 2001.
 32. Ciurla M., Hopej M., Mercik J., Hierarchia w przedsiębiorstwie przyszłości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 2002, nr 6 (629).
 33. Czerska M., Organizacja przedsiębiorstw – metodologia zmian organizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 34. Davenport T.H., Enterprise IT at the crossroads, CIO Magazine, 2002, No 15.
 35. Davenport T.H., Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology, Harvard Business School Press, 1993.
 36. Davenport T.H, Cantrell S., Harris J.G., The return of enterprise solutions: The director’s cut – research report abstract, www.accenture.com, 2002.
 37. Drucker F.P., Praktyka zarządzania, Czytelnik Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 38. Durlik I., Restrukturyzacja procesów gospodarczych, Reengineering – teoria i praktyka, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 39. Flasiński M., Metodyka zarządzania projektami informatycznymi, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 2008.
 40. Fischer L., Workflow Handbook 2003, Future strategies, Lighthouse Point, 2003.
 41. Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa, 2006.
 42. Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, TNOIK Dom Organizatora, Toruń 2003.
 43. Gruchman G.B., Business Process Reengineering – its past, present and (probably) future, w: Międzynardowa Konferencja Business Information Systems, red. W. Abramowicz, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1997.
 44. Gruchman G.B., Funkcje na ławie oskarżonych, ComputerWorld, 1998a, nr 41/357.
 45. Gruchman G.B., Procesy w praktyce, ComputerWorld, 1998b, nr 42/358.
 46. Gruchman G.B., Jak rozpocząć mapowanie procesów?, Akademia Procesów (E)Biznesowych, www.gruchman.pl, 01.06.2000a.
 47. Gruchman G.B., Określanie architektury procesów metodą P4, Problemy jakości, 2000b, nr 7.
 48. Gruchman G.B., Integracja zarządzania strategicznego i operatywnego z użyciem mierników procesów biznesowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2002, nr 35
 49. Gruchman G.B., Martenka K., Przydatność analizy stanu obecnego w doskonaleniu procesów logistycznych, www.ids-scheer.pl, 2004.
 50. Grudzewski W., Hejduk I., Organizacja wirtualna jako narzędzie zarządzania, konferencja naukowa – Wizja organizacji przyszłości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2001.
 51. Grudzewski W., Hejduk I., (red)., Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa 2000.
 52. Haggstrom C., Oscarsson K., Making companies more efficient by process orientation – describing and mapping core processes, master thesis, Chalmers University of Technology and Royal Institute of Technology, Goteborg – Stockholm, 2001.
 53. Hammer M., Process makes practice better, CIO Magazine, 2000, No 1.
 54. Hammer M., Champy J., Reengineering the corporation: a manifesto for business revolution, Nicholas Brealey, London, 1994.
 55. Hammer M., Champy J., Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 56. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999.
 57. Hopej M., Dokonywanie zmian w strukturze organizacyjnej, Wydawnictwo Politer, Wrocław 1994.
 58. Hopej M., Struktura organizacji skoncentrowanej na procesach, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Boszkowo, 17-18 października 2000, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Systemów i Technik Zarządzania, 2000.
 59. Hopej M., Struktury niehierarchiczne strukturami przyszłości?, w: L.M. Pacholski, S. Trzcieliński (red.), Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2003.
 60. IDS Scheer, IDS Scheer presents Version 3.2 of its Process Mining Software Aris PPM, www.ids-scheer.com, Saarbrucken, 23.08.2004.
 61. IDS Scheer, ARIS Platform – Method ARIS 7.0, Saarbrücken, 2006.
 62. Jakubowska A., Zrównoważona karta wyników usprawnia zarządzanie, Gazeta Samorządu i Administracji, 2006, nr 1 (201).
 63. Kamiński A., Polak P., Wieczorkowski J., Podejście procesowe we wdrażaniu SIZ – narzędzia modelowania procesów biznesowych, w: Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2005.
 64. Kaplan R., Norton D., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 65. Kiełtyka L., Technologie informacyjne, WWZ Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
 66. Kisielnicki J., Szyjewski Z., Przedsiębiorstwo przyszłości w warunkach nowej ekonomii, w: Przedsiębiorstwo przyszłości – wizja strategiczna, red. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Difin, Warszawa 2002.
 67. Kotler Ph., Marketing Management: analysis, planning, implementation and control, Prentice-Hall, International, New Jersey 1991.
 68. Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 69. Kraśniak J., Formy procesowych struktur organizacyjnych (w świetle wyników badań), w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, IV Konferencja Naukowa, Zielona Góra 1999.
 70. Kraśniak J., Organizacyjne uwarunkowania zarządzania procesowego w przedsiębiorstwach, Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, w: III Konferencja Naukowa, Zielona Góra 1998.
 71. Kraśniak J., Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa w poglądach klasyków nauki o zarządzaniu i w świetle zaleceń współczesnych, w: Współczesne interpretacje dorobku klasyków nauki o organizacji i zarządzaniu, red. P. Banaszyk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.
 72. Krupski R., Elastyczność struktur organizacyjnych, w: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2005.
 73. Lindfors Ch.T., Process orientation: an approach for organizations to function effectively, The Royal Institute of Technology, Stockholm 2003.
 74. Malara Zb., Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 75. Manganelli. L., Klein M. M., Reengineering – Metoda usprawniania organizacji, PWE, Warszawa 1998.
 76. Mantura Wł., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Poznań 1998.
 77. Markowski A., Pawelec R., Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2001.
 78. Martenka K., Zarządzanie procesowe, w: Koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem (w otoczeniu burzliwym i nieprzewidywalnym), red. L.M Pacholski, S. Trzcieliński, Instytut Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, Poznań 2003.
 79. Martyniak Zb., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 80. Martyniak Zb. (red), Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1993.
 81. Martyniak Zb., Nowoczesne metody zarządzania produkcją, Wydział Zarządzania Akademii Górniczej w Krakowie im. St. Staszica, Kraków 1996.
 82. McCormack K.P., Business process orientation: do you have it?, Quality Progress, January 2001.
 83. McCormack K.P., Johnson W.C., Business Process Orientation – gaining the E-business competitive advantage, St. Lucie Press, Delray Beach, 2001.
 84. McCormack K.P., The development of a measure of business process orientation and the relationship to firm performance, Claremont technology group and Nova Southeastern University, 1999.
 85. Mendel T., Metodyka pisania prac doktorskich, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2004.
 86. Mreła K., Struktury organizacyjne – analiza wielowymiarowa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1984.
 87. Mreła H., Technika organizowania pracy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1975.
 88. Muller R.U., Szczupłe organizacje, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 89. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Kraków 1999.
 90. Nalepka A., Struktura organizacyjna, Antykwa, Kraków 2001.
 91. Nogalski B., Walentynowicz P., Wykorzystanie lean management i outsourcingu w restrukturyzacji systemu produkcyjnego na przykładzie Opoczno S.A, w: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, red. J. Stankiewicz, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra, 2005.
 92. Nogalski B., Walentynowicz P., Nowoczesne koncepcje zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych regionu pomorskiego – próba oceny, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Gdynia 2004, nr 7.
 93. Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne, Unwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2008.
 94. Olszewska K., Orientacja na procesy koncepcją zarządzania organizacjami XXI wieku, Przegląd Organizacji, 2003, nr 12.
 95. Pańkowska M., Typologia organizacji wirtualnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, http://figaro.ae.katowice.pl/~pank/typol.html, 11.2002.
 96. Pawłowski E., Trzcieliński S., Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Podstawy rozwijania i kojarzenia funkcji zarządzania, Wielkopolski Oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa w Poznaniu, Poznań 1986.
 97. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gobethner & Ska, Warszawa, 1997.
 98. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 99. PN-EN ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa, 2001.
 100. Piotrowicz A., Procesowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa, Przegląd Organizacji 2001, nr 6.
 101. Prussak W., Zasady zarządzania jakością jako podstawa systemu zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2001, nr 30.
 102. Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J., Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 103. Rutka R., Organizacja przedsiębiorstw. Przedmiot projektowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 104. Skyrme D., The Realities of Virtuality, Proceedings of the VoNet – Workshop April 27-28, 1998, www.virtual-organization.net, 2003.
 105. Sosnowski M., Diagnostyka organizacyjna – procesy organizacyjne, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, prezentacja, 2005.
 106. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 107. Stabryła A. (red), Doskonalenie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1991.
 108. Stabryła A., Trzcieniecki J., (red), Metodologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1986.
 109. Strategor, Zarządzanie firmą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 110. Talwar R., Business reengineering – a strategy driven approach, Long Range Planning, 1993, No. 12.
 111. Trzcieliński S., Zależności przyczynowo-skutkowe w przekształceniach struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wytwórczego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1999.
 112. Trzcieliński S., Współczesne koncepcje zarządzania – niektóre wyniki badań w przedsiębiorstwach wytwórczych, w: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, V konferencja naukowa, Zielona Góra 2000.
 113. Trzcieliński S., Wtórne czynniki przekształceń struktury organizacyjnej, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, seria Organizacja i Zarządzanie, 2000b, nr 28.
 114. Trzcieliński S., Kultura sprzyjająca uczeniu się organizacji – krok w kierunku przedsiębiorstwa przyszłości, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2001, nr 30.
 115. Trzcieliński S., Agile Enterprise Concepts and Some Results of Research, IEA Press International Ergonomics Assocation, 2007
 116. Wielki J., Reengineering ma się dobrze, PC Kurier, 2001, nr 26.
 117. Vanhaverbeke W.P.M, Torremans H.M.P., Organizational structure in process-based organizations, 14-th EGOS Conference, Maastricht, 1998.
 118. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.
 119. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *