Categories
Aktualności

Warsztaty “NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT – co zrobić, aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” – Warszawa, 5 października 2017 r.

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady czy świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zagadnień związanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie.

Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach I części warsztatu. W pewnych jednak przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, czy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu strategii działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one szczegółowo przedstawione w trakcie II i III części warsztatu.

W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części warsztatu zostaną również przedstawione korzyści i ryzyka związane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

W sprawach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów – informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jak – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają również dowody elektroniczne, a także wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Szczegółowy PROGRAM szkolenia: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nuit4/index.php

Zapraszamy do skorzystania z 10% RABATu na udział w szkoleniu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego: http://www.cpi.com.pl/imprezy/2017/nuit4/formularz_pr10.php


Kontakt z organizatorem:
Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
Tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;
E-mail: pr@konferencja.com.pl
Website: www.cpi.com.pl

Categories
Aktualności

Konferencja BUSINESS PROCESS MANAGEMENT – BPM GIGACON – Warszawa, 28 września 2017 r.

Serdecznie zapraszamy na XII już edycję konferencji Business Process Management – BPM GigaCon, poświęconej modelowaniu procesów biznesowych. Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny!

Wiedza z zakresu modelowania procesów biznesowymi ułatwia zarządzanie firmą. Sprawne funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji zależy od harmonijnego przeprowadzania, nadzorowania i monitorowania zachodzących w nim operacji. Zintegrowany system w firmie pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby oraz wygrywać z konkurencją.

Gorąco zachęcamy do udziału wszystkie osoby, które chcą zrewolucjonizować działanie swojej firmy, poszukują nowych rozwiązań z zakresu BPM i pragną zastosować zmiany w dotychczas posiadanych zasobach.

Data: 28 września 2017 (czwartek)
Miejsce: Hotel Courtyard By Marriott Warsaw Airport ul. Żwirki I Wigury 1
Strona konferencji: http://gigacon.org/event/bpm_waw_17/

Uczestnictwo w konferencji zapewni uczestnikom przegląd nowoczesnych, dostępnych na rynku rozwiązań z zakresu BPM. Firmy, które już potwierdziły swój udział w spotkaniu, to m.in.: elliteq sp. z o.o., Konica Minolta Business Solutions Polska, Axence i InfoConsulting Sp. z o.o..

Każdy uczestnik będzie miał również możliwość wysłuchania prelekcji merytorycznych przygotowanych przez doświadczonych ekspertów.

Wybrane prelekcje:
* BPMN, CMMN i DMN – komplet notacji OMG do analizy procesów (Piotr Biernacki, MGX Infoservice/SQAM)
* Przetarte szlaki w BPM – czego nauczą Cię wdrożenia innych (Adam Wolny, elliteq)
* Jak wdrażając proces uniknąć SPAZM’u? (Wiesław Grabowski, Szkoła Zarządzania Zmianą)
* Projektowe podejście do zarządzania procesami?? (Marek Kowalczyk, Mandarine Project)
* Business Process Outsourcing (BPO) okiem prawnika (adw. Krzysztof Freliszka i adw. Edyta Gosk-Grodzka, Kancelaria FGGK)
* InfoConsulting – Analiza procesów i ich optymalizacja oraz wsparcie wdrożenia zmian z wykorzystaniem platformy Qalcwise (Małgorzata Kopa, InfoConsulting Sp. z o.o.)
* Dojrzałość procesowa polskich organizacji (Łukasz Tartanus, Procesowcy.pl)
* Wkrótce ogłoszone zostaną kolejne tematy prelekcji…
Szczegółowe opisy tematów można znaleźć na stronie: http://gigacon.org/event/bpm_waw_17/#agenda

JEDYNYM warunkiem uczestnictwa w konferencji jest dokonanie bezpłatnej rejestracji na stronie: http://gigacon.org/event/bpm_waw_17/

Cały czas uzupełniamy wydarzenie – pojawiać się będą nowi wystawcy, tematy prelekcji i inne. informacje. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej konferencji na bieżąco.
Kontakt z organizatorem:
GigaCon
BAMT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Płocka 5A
01-231 Warszawa
Tel.: 515 505 503
Website: http://gigacon.org/

Categories
Artykuły

WSPARCIE BRANŻY LOGISTYCZNEJ PRZEZ SYSTEM PLUS WORKFLOW

Dzisiejszy dynamiczny i złożony rynek gospodarki produktowej i usługowej wymaga od przedsiębiorstw pełnego dostosowania się do jego wymagań. Skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem stawia przed zarządami przedsiębiorstw wymóg ciągłego doskonalenia we wszystkich obszarach działalności, a co za tym idzie – wdrożenia systemów informatycznych wspierających i optymalizujących procesy biznesowe. Jednym z takich narzędzi jest system klasy BPM rozwijany i implementowany przez rodzimego producenta firmę SUNCODE.

Podczas procesów planowania, realizowania i kontrolowania działalności firmy nie ma miejsca na przestoje czasowe czy też pomyłki mogące wpływać na zadowolenie klienta, a co za tym idzie na osiągany wynik finansowy. Szczególnie odczuwalne jest to zjawisko w branży usług logistycznych. System Plus Workflow jest narzędziem wspierającym te przedsiębiorstwa w takich kluczowych obszarach działania jak:
• Archiwizacja dokumentów spedycyjnych generowanych w systemach operacyjnych przedsiębiorstw świadczących usługi transportowe – system Plus Workflow automatycznie archiwizuje dokumenty transportowe przekazane kierowcy wraz z towarem. Śledzi również, czy wróciły dokumenty stanowiące potwierdzenie wykonania usługi dostawy towaru, niezależnie od tego czy usługa była realizowana przy wykorzystaniu własnej floty czy za pośrednictwem podwykonawcy.
• Kompletownie dokumentów transportowych – system Plus Workflow pozwala na weryfikację, czy dla danego zlecenia spedycyjnego wróciły wszystkie wymagane dokumenty stanowiące podstawę do fakturowania wykonanej usługi. Jeśli weryfikacja nie przebiegła pozytywnie tzn. jeśli brakuje części dokumentów to system inicjuje odpowiednie działania zmierzające do ich skompletowania – szybka kompletacja dokumentów jest bowiem istotna dla skrócenia czasu pomiędzy otrzymaniem kompletu dokumentów, a wystawieniem faktury sprzedaży za wykonanie usługi. Skrócenie tego czasu jest kluczowym czynnikiem wpływającym na płynność finansową przedsiębiorstw tej branży.
• Kontrola kosztów wykonanych usług transportowych – system Plus Workflow pozwala na rejestrację wszystkich wydatków związanych z realizowanymi usługami transportowymi. Szczególne znaczenie ma rejestracja faktur za wykonanie usług transportowych przez podwykonawców i porównanie tych dokumentów ze zleceniami transportowymi, czyli zamówieniami wykonania tych usług.
W tym obszarze system Plus Workflow pozwala na automatyczną weryfikację zgodności zleceń transportowych z fakturami. Automatycznie sparowane faktury są księgowane w systemie ERP, natomiast faktury niezgodne trafiają do wyjaśnienia do spedytorów lub dystrybutorów, a następnie podlegają procesowi akceptacji.

Kontrola rentowności wykonanych usług – niezależnie od tego, czy faktury za usługi transportowe podwykonawcy zostały sparowane ze zleceniami transportowymi, czy też nie, podlegają one analizie rentowności. System Plus Workflow weryfikuje, czy koszty zafakturowane są zgodne z zamówieniem transportowym, a następnie oblicza poziom rentowności porównując te koszty z wartością zlecenia spedycyjnego otrzymanego od klienta. Gdy poziom rentowności znajduje się poniżej ustalonego progu, system Plus Workflow informuje o tym fakcie managera sprzedaży usług transportowych w firmie logistycznej.

Plus Workflow jest narzędziem, zapewniającym skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych warunkach rynkowych. Wdrożenie systemu pozwala na podniesienie skuteczności wykonywanych działań w branży logistycznej. Wpływa to na osiąganie niewątpliwych korzyści biznesowych, jakimi są podniesienie renomy marki czy też budowanie lojalności klientów. System Plus Workflow stanowi doskonałe wsparcie do zarządzania przedsiębiorstwem logistycznym jako całością na każdym poziomie jego działalności.