Categories
Aktualności

Studia Podyplomowe – Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu – Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Na Wydziale Inżynierii Zarządzania na Politechnice Poznańskiej trwa rekrutacja na V edycję Studiów Podyplomowych „Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu”. Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu. Absolwent studium pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce. W programie położono szczególny nacisk na umiejętności praktyczne zarządzania całym cyklem rozwoju produktu takie jak: strategiczne analizy portfela produktów, planowanie marketingowe produktu, zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia (QFD), inżynieria współbieżna, planowanie poziomu jakości produktu, projektowanie ergonomiczne wyrobów, projektowanie wymagań ekologicznych dla wyrobów i technologii, symulacje procesów operacyjnych.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania i kilku innych wydziałów oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.

Organizacja studiów
Studia realizowane są w trybie zaocznym – zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.

Adresaci studiów i rekrutacja
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów i technologii przedsiębiorstwa.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Dokumenty rekrutacyjne:
• formularz zgłoszeniowy
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• zobowiązanie do zapłaty
• kserokopia dowodu osobistego

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: fem.put.poznan.pl/node/522

Zgłoszenia osobiste bądź listowne należy składać w:
Sekretariat Studiów Podyplomowych IZRP
Wydział Inżynierii Zarządzania
Politechnika Poznańska
ul. Strzelecka 11,
60-965 Poznań,
pokój 203, mgr Małgorzata Tuszkowska, Tel. (61) 665 34 31
e-mail: malgorzata.tuszkowska@put.poznan.pl